"PŘEKRAČUJEME HRANICE"


Náplň práce funkcionářů SDH

 

Starosta SDH

 

Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi. Podepisuje písemnosti SDH.

 • Rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru,
 • připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí,
 • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru,
 • odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů,
 • správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi,
 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru,
 • v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří,
 • zodpovídá za informovanost členské základny SDH.

 

 

Jednatel

 

 • Přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol,
 • o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH,
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje  jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu,
 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH,
 • provádí zápisy ze schůzí,
 • odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů),
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH.

 

 

Velitel SDH

 

 • V případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky SDH, jmenovaným Obecním úřadem,
 • řídí odbornou přípravu členů jednotky SDH a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných,
 • odpovídá za dodržování ustanovení zákonných a na ně navazujících předpisů vztahujících se k činnosti jednotky,
 • odpovídá za naplnění stavu jednotky a vytvoření potřebných záloh,
 • odpovídá za připravenost jednotky a hasební techniky, za její provoz, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, za udržování svěřené i vlastní techniky,
 • odpovídá za součinnost s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů,
 • vede dokumentaci o školení a výcviku, získávání odborností členy jednotky i SDH, činnosti jednotky, zásazích,
 • zpracovává zprávy pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu.

 

 

Velitel  výjezdové jednotky

 

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.

 • Řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany,
 • organizuje odbornou přípravu členů podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku,
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem,
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových,
 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří,
 • zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.

 

 

Strojník

 

 • Zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení,
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje,
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot,
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru,
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS ÚO Pelhřimov včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.

 

 

Referent materiálně technický

 

 • Dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany,
 • vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů,
 • vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování,
 • předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje.

 

 

Referent mládeže

 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu

 • Řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže,
 • provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu,
 • organizuje a řídí jeho činnost,
 • tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru,
 • zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru,
 • úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží,
 • snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů.

 

 

Referentka žen

 

 • Napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru,
 • organizuje pro členky sboru různorodou  činnost,
 • spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti,
 • napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti.

 

Kronikář

 

 • Zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky,
 • do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru,

 

 

 • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd..

 

 

Hospodář

 

 • Odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví,
 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci veškerého majetku SDH,
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH,
 • provádí u členů SDH výběr členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH,
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám.

 

 

Kontrolní a revizní rada

 

Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň  30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

 • Rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru,
 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů,
 • dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti,
 • nahlíží do všech písemností orgánu sboru,
 • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru,
 • musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru,
 • 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků.